1. internetový obchod - internetový obchod na doméně www.medhoodie.pl, k němuž má práva prodávající;

2. Prodávající/Poskytovatel služeb - Medhoodie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese Nakielska 3, 01-106 Varšava, zapsaná do Národního soudního rejstříku Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, Xiii obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000887658, NIP: 5272951947, REGON: 38836593300000;

3) Uživatel - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která využívá Služby internetového obchodu;

4) registrace - proces vytvoření účtu Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře;

5. Služba - služba poskytovaná elektronickou cestou spočívající v odesílání a přijímání dat prostřednictvím veřejných telekomunikačních systémů na individuální žádost Uživatele, bez současné fyzické přítomnosti stran;

6. Účet - část Internetového obchodu přidělená Uživateli, prostřednictvím které může provádět určité činnosti v Internetovém obchodě;

7) Kupující - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která má plnou způsobilost k právním úkonům a která využívá Internetový obchod;

8) Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu v rozsahu, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností;

9. Zákazník podnikatel s právy spotřebitele (KPPUK)- fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelské činnosti;

10. podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává podnikatelskou nebo odbornou činnost a činí právní úkony přímo související s její podnikatelskou nebo odbornou činností;

11. produkty - zboží nabízené Prodávajícím v Internetovém obchodě;

12. Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky.

§ 2 Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky pro používání internetového obchodu www.medhoodie.pl vymezují podmínky poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb v souladu s ustanoveními zákona ze dne 18. července 2002 o elektronických službách, včetně zásad používání internetového obchodu, rozsahu odpovědnosti poskytovatele služeb a zásad reklamačního řízení a upravují otázky související s provozem internetového obchodu (uzavření smlouvy, doručování, placení, reklamace, vrácení zboží).

(2) Internetový obchod prodává Produkty prostřednictvím internetu. 

(3) Pokud Uživatel nesouhlasí s ustanoveními Obchodních podmínek, měl by okamžitě přestat Internetový obchod používat.

(4) Uživatel je povinen se před uzavřením smlouvy seznámit s obchodními podmínkami.

5. Každý uživatel je povinen dodržovat ustanovení těchto Pravidel.

6. Obchodní podmínky jsou uživateli bezplatně zpřístupněny prostřednictvím internetového obchodu ve formě, která umožňuje pořízení, reprodukci a záznam obsahu Obchodních podmínek.

(7) Uživatel může kontaktovat Prodávajícího na adrese:

Nakielska 3, 01-106 ve Varšavě,

e-mailová adresa: store@medhoodie.cz

§ 3 Pravidla používání internetového obchodu

(1) Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný uživatelem splňuje následující minimální technické požadavky: 

 • (a) počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu, 
 • b)přístup k elektronické poště, 
 • c)Internet Explorer verze 11 nebo novější, FireFox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1 nebo novější, v internetovém prohlížeči povoleny cookies a JavaScript. 

(2) Používáním Internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost Uživatele, která vede k jeho seznámení se s obsahem obsaženým v Internetovém obchodu.

(3) Uživatel je zejména povinen:

 • a) neposkytovat nebo nepřenášet obsah zakázaný zákonem, např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích stran, 
 • b) používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení, nepodnikat kroky, jako je zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spam) do internetového obchodu,
 • c) používat Internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího, 
 • d) používat veškerý obsah umístěný v rámci Internetového obchodu pouze pro svou osobní potřebu, 
 • e) používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními právních předpisů platných v Polské republice, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i s obecnými zásadami používání internetu.

(4) Prodávající si vyhrazuje právo dočasně přerušit provoz internetového obchodu, zejména z důvodu nutnosti opravy systému.

5) Informace a obrázky obsažené v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Je zakázáno je kopírovat a šířit, používat ke komerčním účelům nebo je umisťovat na jiné webové stránky bez souhlasu Prodávajícího. Všechny uvedené produkty a názvy slouží pouze k identifikaci a mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

6) Používání elektronicky poskytovaných služeb s sebou nese riziko infikování počítačového systému nežádoucím softwarem, včetně softwaru, jehož jediným účelem je způsobit škodu.

§ 4 Služby

(1) Prostřednictvím internetového obchodu má uživatel přístup k následujícím službám:

(a) nakupovat prostřednictvím Internetového obchodu (uzavírat kupní smlouvy na dálku),

b) vytvoření účtu, který Uživateli umožňuje ukládat historii svých objednávek a upravovat své údaje,

c) přihlásit se k odběru novinek,

2. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu využívat služby, které jsou poskytovány prodávajícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

3. Služba třetího nákupu je dostupná jak pro osoby s účtem, tak i bez účtu. 

4. Služba vedení Účtu v Internetovém obchodě je dostupná po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře zpřístupněného v internetovém obchodě. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy Uživatel obdrží e-mailové potvrzení o zřízení Účtu, a zaniká okamžikem odeslání žádosti o zrušení Účtu ze strany Zákazníka. 

(5) Zákazník má možnost dostávat obchodní informace od prodávajícího formou zpráv zasílaných na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem (služba Newsletter). Za tímto účelem musí Zákazník uvést své jméno a e-mailovou adresu. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních informací v rámci služby Newsletter. Smlouva o poskytování služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou ode dne, kdy Uživatel obdrží e-mailové potvrzení o přihlášení k odběru Newsletteru a souhlas s odběrem ze strany Uživatele kliknutím na potvrzovací odkaz, a zaniká v okamžiku, kdy Uživatel zašle žádost o vyřazení své e-mailové adresy z odběru. Zákazník má možnost odhlásit se ze služby kliknutím na tlačítko, které je součástí každého e-mailu zaslaného v rámci této služby. Podrobné informace o službě zasílání novinek naleznete v Podmínkách služby zasílání novinek.

§ 5 Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k výrobkům, které jsou předmětem objednávky, a dodat je kupujícímu, a kupující se zavazuje výrobky, které jsou předmětem objednávky, odebrat a zaplatit prodávajícímu jejich cenu.
 2. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce, přičemž její obsah je v souladu s Obchodními podmínkami.
 3. Pro uskutečnění nákupu je třeba vyplnit nákupní formulář. Uvedení osobních údajů ve formuláři je nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Pro zadání objednávky je nutné vybrat výrobek jak z hlediska typu, tak barvy a množství. Každý z vybraných Výrobků je třeba přidat do nákupního košíku pomocí příslušného tlačítka. Po dokončení celé objednávky by měl Kupující přejít do košíku a pokračovat v procesu objednávání. V dalších krocích si Kupující vybere způsoby dodání Výrobku a způsoby platby. V závěrečné fázi je Kupující informován o celkové hodnotě vybraných Produktů a nákladech na dodání a o tom, že objednávka byla učiněna s povinností platby.
 4. Podání objednávky je podmíněno souhlasem s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Souhlas s přihlášením k odběru služby Newsletter je dobrovolný. 
 5. Objednávky lze v internetovém obchodě zadávat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
 6. Souhlas s odběrem služby Newsletter je dobrovolný.
 7. Každá objednávka podaná kupujícím je potvrzena e-mailem s informací o jejím přijetí. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Kupující obdrží e-mail s informací o přijetí objednávky. 
 8. V případě, že údaje uvedené ve formuláři jsou neúplné a není možné objednávku dokončit, kontaktuje Prodávající Kupujícího za účelem doplnění údajů.
 9. Od data připsání platby za objednávku na účet Prodávajícího začíná Prodávající objednávku vyřizovat a na její vyřízení má 1 až 3 pracovní dny.  Zpracování objednávky se skládá z: přijetí objednávky, kompletace objednávky, zabalení objednávky a jejího vystavení k dodání. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, končí lhůta následující pracovní den. Po uplynutí této lhůty prodávající expeduje zboží v souladu s pravidly uvedenými v § 6 obchodních podmínek. 
 10. V případě produktů označených dostupností "na objednávku" je dodací lhůta uvedena na stránce produktu.
 11.  Pokud nastanou mimořádné okolnosti, které brání vyřízení objednávky ve lhůtě uvedené v odst. 8, bude prodávající kontaktovat kupujícího. V takovém případě má Kupující právo:(A) požadovat splnění kupní smlouvy s přihlédnutím k prodlení, nebo, B) odstoupit od smlouvy a získat zpět zaplacené peníze. V takovém případě budou peníze Kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne připsání platby na účet Prodávajícího.
 12. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo:A) stáhnout některé výrobky z prodeje, B) změnit ceny a množství Produktů v Internetovém obchodě (změna ceny nemá C) vliv na nákupy uskutečněné před změnou ceny), D) zavedení nových Výrobků v internetovém obchodě, E) provádění propagačních akcí na konkrétní Výrobky.

§ 6 Dodávky

 1. Prodávající dodává výrobky na území Polské republiky a do zahraničí.  
 2. Náklady na dopravu hradí Kupující, pokud celková hodnota objednávky (bez nákladů na dopravu) není vyšší než 500,00 PLN, v takovém případě hradí náklady na dopravu Prodávající. 
 3. Způsoby doručení nabízené Prodávajícím jsou uvedeny v záložce "Doručení", která se nachází v Internetovém obchodě. 
 4. Výrobek objednaný Kupujícím bude dodán na adresu uvedenou Kupujícím při podání objednávky nebo na odběrné místo určené Kupujícím.
 5. Pokud si Kupující Výrobky nevyzvedne, Prodávající vyzve Kupujícího k vyzvednutí Výrobků a k úhradě nákladů na zpětné poštovné a opětovné doručení. Pokud lhůta stanovená Prodávajícím uplyne neúčinně, Prodávající odstoupí od smlouvy a vrátí Kupujícímu částku odpovídající ceně objednaných Výrobků sníženou o náklady na přepravu (bez ohledu na to, zda hodnota objednávky byla vyšší než 500,00 PLN) a náklady na zpětné zaslání nevyzvednutých Výrobků Prodávajícímu.
 6. Pokud si Kupující nevyzvedne Výrobky, je povinen uhradit dodatečné náklady vzniklé Prodávajícímu, tj. náklady na zpětnou přepravu k Prodávajícímu a náklady na opětovné doručení.
 7. Prodávající přiloží doklad o koupi vztahující se na dodané Výrobky k doručované zásilce nebo zašle doklad o koupi na e-mailovou adresu Kupujícího, podle toho, co si Kupující zvolí.
 8. Kupující, který si přeje obdržet fakturu s DPH, by měl tuto skutečnost deklarovat při zadávání objednávky zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři.

§7 Podmínky a způsoby platby

1. Ceny uvedené na webových stránkách jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH.

2. Ceny uvedené na webových stránkách nezahrnují náklady na dopravu.

3. Cena uvedená u výrobku je závazná v okamžiku podání objednávky kupujícím.

4. Prodávající poskytuje následující platební metody:

A) platba prostřednictvím PayU,

B) BLIK,

C) platba přes PayPal,

D) platba klasickým bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího s uvedením čísla objednávky v záhlaví. 

5. Kupující je povinen provést platbu v okamžiku podání objednávky a v případě platby klasickým převodem nebo v případě neúspěšné platby nejpozději do 24 hodin od podání objednávky. V případě překročení této lhůty prodávající vyzve kupujícího k úhradě objednávky ve stanovené lhůtě a v případě neúspěšného uplynutí lhůty prodávající odstoupí od smlouvy a zruší učiněnou objednávku.

nakládání...