Pravidla a podmínky www.medhoodie.cz

§ 1 Definice Internetový obchod – internetový obchod na doméně www.medhoodie.cz, ke kterému má práva Prodávající; Prodávající/Poskytovatel služby – Medhoodie společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě, ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava, zapsaná do Krajského soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro město Varšava, XIII Hospodářské oddělení Krajského soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000887658, DIČ: 5272951947, REGON: 38836593300000; Uživatel – fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům a využívá služeb Internetového obchodu; Registrace – proces založení Účtu Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře; Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou spočívající v odesílání a přijímání dat pomocí veřejných telekomunikačních systémů na individuální žádost Uživatele bez současné fyzické přítomnosti stran; Účet – přidělená část Internetového obchodu Uživateli, pomocí které může provádět určité činnosti v rámci Internetového obchodu; Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která má plnou způsobilost k právním úkonům a využívá Internetový obchod; Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající smlouvu v rámci, který přímo nesouvisí s její podnikatelskou nebo profesionální činností; Podnikající zákazník s právy spotřebitele (KPPUK) – fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že nemá pro ni profesionální charakter, zejména s ohledem na předmět její podnikatelské činnosti, zveřejněné na základě předpisů o Centrální evidenci a informacích o hospodářské činnosti; Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu a která ve vlastním jménu provozuje hospodářskou nebo profesionální činnost a uzavírá právní úkon přímo související s její hospodářskou nebo profesionální činností; Produkty – zboží nabízené v Internetovém obchodě Prodávajícím; Dárková karta – elektronický kód, který má přiřazenou peněžní hodnotu a který může být použit jeho držitelem k nákupům v Internetovém obchodě; Lojalitní klub – program odměňování zákazníků Internetového obchodu, v rámci kterého Uživatelé sbírají body za provedené nákupy, které pak mohou vyměňovat za slevové kódy při nákupech; Pravidla – tato pravidla a podmínky.

§ 2 Obecná ustanovení Tato Pravidla užívání Internetového obchodu www.medhoodie.cz stanoví podmínky poskytování služeb Poskytovatelem elektronickou cestou, v souladu s ustanoveními zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, včetně pravidel užívání Internetového obchodu, rozsahu odpovědnosti Poskytovatele a pravidel reklamačního řízení, a také upravují otázky spojené s provozováním Internetového obchodu (uzavření smlouvy, dodávky, platby, reklamace, vrácení zboží). Internetový obchod prodává Produkty prostřednictvím internetu. Pokud Uživatel nepřijímá ustanovení Pravidel, měl by okamžitě přestat užívat Internetový obchod. Uživatel je povinen se před uzavřením smlouvy seznámit s Pravidly. Každý Uživatel je povinen dodržovat ustanovení Pravidel. Pravidla jsou Uživateli k dispozici zdarma prostřednictvím Internetového obchodu v takové formě, která umožňuje jejich získání, reprodukci a uchování jejich obsahu. Uživatel může kontaktovat Prodávajícího na adrese sídla: ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava, e-mail: store@medhoodie.cz, telefon: 797 048 702.

§ 3 Pravidla užívání Internetového obchodu Užívání Internetového obchodu je možné za podmínky splnění následujících minimálních technických požadavků systému, který Uživatel používá: počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu, přístup k elektronické poště, internetový prohlížeč Internet Explorer verze 11 nebo novější, FireFox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1. nebo novější, povolení cookies a JavaScript v internetovém prohlížeči. Užívání Internetového obchodu zahrnuje každou činnost Uživatele, která vede k seznámení se s obsahem obsaženým v Internetovém obchodě. Uživatel je povinen zejména: nedodávat a nepřenášet obsah zakázaný právními předpisy, např. obsah propagující násilí, pomlouvající nebo porušující osobní práva a jiné práva třetích osob, užívat Internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho funkčnost, zejména použitím určitého softwaru nebo zařízení, neprovádět činnosti jako: rozesílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci Internetového obchodu, užívat Internetový obchod způsobem, který není obtěžující pro ostatní Klienty a pro Prodávajícího, užívat veškerý obsah obsažený v rámci Internetového obchodu pouze pro vlastní osobní potřebu, užívat Internetový obchod v souladu s platnými právními předpisy na území Polské republiky, ustanoveními Pravidel a obecnými zásadami užívání sítě. Prodávající si vyhrazuje právo dočasně pozastavit fungování Internetového obchodu z důvodu nutnosti opravy systému. Informace a obrázky umístěné v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorskými právy. Je zakázáno je kopírovat a šířit, používat pro komerční účely nebo umisťovat na jiné internetové stránky bez souhlasu Prodávajícího. Všechny uvedené produkty a názvy jsou použity pouze pro identifikační účely a mohou být chráněnými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Užívání služeb poskytovaných elektronickou cestou s sebou nese riziko infikování informačního systému nežádoucím softwarem, včetně takového, jehož jediným cílem je způsobit škodu.

§ 4 Služby Prostřednictvím Internetového obchodu má Uživatel přístup k následujícím službám: provádění nákupů prostřednictvím Internetového obchodu (uzavření kupní smlouvy na dálku), založení Účtu umožňujícího uchovávání historie svých objednávek a úpravu údajů, přihlášení se k odběru Newsletteru. Prodávající umožňuje prostřednictvím Internetového obchodu využívání služeb, které jsou poskytovány Prodávajícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služba provádění nákupů je dostupná jak pro osoby s Účtem, tak bez nutnosti založení Účtu. Služba vedení Účtu v Internetovém obchodě je dostupná po provedení registrace. Registrace se provádí vyplněním a akceptací registračního formuláře, dostupného v Internetovém obchodě. Smlouva o poskytování služby vedení Účtu v Internetovém obchodě je uzavřena na dobu neurčitou od dne, kdy Uživatel obdrží e-mailové potvrzení o založení Účtu, a je ukončena zasláním žádosti Klienta o odstranění Účtu. Klient má možnost přijímat obchodní informace od Prodávajícího ve formě zpráv zasílaných na poskytnutou e-mailovou adresu (služba Newsletteru). Pro tento účel je nutné uvést své jméno a e-mailovou adresu. Klient může kdykoli odvolat souhlas s přijímáním obchodních informací v rámci Newsletteru. Smlouva o poskytování služby zasílání obchodních informací je uzavřena na dobu neurčitou od dne, kdy Uživatel obdrží e-mailové potvrzení o přihlášení k odběru Newsletteru a potvrzení odběru Uživatelem kliknutím na potvrzovací odkaz, a je ukončena zasláním žádosti Uživatele o odstranění jeho e-mailové adresy z odběru. Klient může službu odhlásit kliknutím na odkaz, který se nachází v každé e-mailové zprávě zaslané v rámci této služby. Podrobné informace o službě Newsletter jsou uvedeny v Pravidlech služby Newsletter.

§ 5 Uzavření kupní smlouvy Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje převést na Kupujícího vlastnictví Produktů zahrnutých v objednávce a předat je Kupujícímu, zatímco Kupující se zavazuje Produkty zahrnuté v objednávce převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce, v souladu s obsahem Pravidel. Pro realizaci nákupu je nutné vyplnit nákupní formulář. Uvedení osobních údajů ve formuláři je nezbytné pro uzavření a provedení kupní smlouvy. Pro zadání objednávky je nutné zvolit Produkt podle druhu, barvy a množství. Každý vybraný Produkt je třeba přidat do košíku pomocí příslušného tlačítka. Po dokončení kompletní objednávky je třeba přejít do košíku a pokračovat v procesu zadání objednávky. V dalších krocích Kupující zvolí způsob dodání Produktu a metody platby. Na poslední etapě je Kupující informován o celkové hodnotě vybraných Produktů a nákladech na dodání a odeslání objednávky s povinností platby. Podmínkou zadání objednávky je akceptace Pravidel a Zásad ochrany osobních údajů prostřednictvím zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři. Vyjádření souhlasu s přihlášením k odběru Newsletteru je dobrovolné. Objednávky v Internetovém obchodě lze zadávat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Každá objednávka zadaná Kupujícím je potvrzena e-mailem s informací o jejím přijetí. Uzavření kupní smlouvy nastává v okamžiku obdržení e-mailové informace o přijetí objednávky Kupujícím. V případě, že údaje uvedené ve formuláři budou neúplné a nebude možné objednávku realizovat, Prodávající se spojí s Kupujícím za účelem doplnění těchto údajů. Od dne připsání prostředků na účet Prodávajícího za úhradu objednávky, Prodávající začíná realizaci objednávky a na její realizaci má 1 až 3 pracovní dny. Realizace objednávky zahrnuje: přijetí objednávky, kompletaci objednávky, balení objednávky a odeslání k doručení. Pokud poslední den tohoto termínu připadá na den pracovního volna, termín končí uplynutím následujícího pracovního dne. Po tomto termínu Prodávající odesílá zboží podle pravidel uvedených v § 6 Pravidel. U produktů označených jako „na objednávku“ je doba dodání uvedena na stránce Produktu. V případě mimořádných okolností, které znemožní realizaci objednávky ve lhůtě uvedené v bodě 8, Prodávající se spojí s Kupujícím. V takovém případě má Kupující právo: požadovat realizaci kupní smlouvy s ohledem na zpoždění, nebo odstoupit od smlouvy a obdržet zpět zaplacenou částku. V takovém případě budou peníze Kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději do 7 dnů od připsání platby na účet Prodávajícího. Poskytovatel si vyhrazuje právo: vyřadit některé Produkty z prodeje, změnit ceny a množství Produktů v internetovém obchodě (změna cen nemá vliv na nákupy uskutečněné před změnou cen), zavést nové Produkty do Internetového obchodu, provádět propagační akce na jednotlivé Produkty.

§ 5a Dárkové karty V rámci tohoto Internetového obchodu má Kupující také možnost zakoupit Dárkovou kartu. Pro zakoupení Dárkové karty je třeba vybrat hodnotu dobíjení Dárkové karty, přičemž minimální částka k výběru je 50,00 Kč a maximální 1 000,00 Kč, zadat e-mailovou adresu, na kterou má být Dárková karta zaslána, a jméno osoby, která má kartu obdržet. Platba za Dárkovou kartu se provádí podle pravidel uvedených v § 7 těchto Pravidel. Dárková karta není podle platných právních předpisů elektronickým platebním nástrojem ani elektronickou platební kartou. Po zaplacení Dárkové karty a připsání prostředků na účet Prodávajícího, Kupující obdrží na uvedenou e-mailovou adresu Dárkovou kartu v elektronické formě, ve formátu PDF. Na Dárkové kartě bude uveden unikátní a jednorázový kód k využití při nákupech v Internetovém obchodě. Prodávající neposílá Dárkovou kartu v papírové formě. Funkčnost Dárkové karty spočívá v tom, že karta je zasílána elektronickou cestou a obsahuje unikátní přístupový kód, který může kupující zadat při provádění nákupů. Kompatibilita Dárkové karty spočívá v tom, že karta může být využita výhradně v Internetovém obchodě provozovaném Prodávajícím. Interoperabilita Dárkové karty spočívá v tom, že karta může být používána na různých zařízeních umožňujících otevření souborů ve formátu PDF. Dárková karta je platná po dobu 12 měsíců od jejího obdržení Kupujícím. Dárková karta nevyžaduje další aktivaci. Po uplynutí 12 měsíců by měl držitel karty kontaktovat Prodávajícího za účelem jejího znovuaktivování. Kupující, který nevyužil prostředky na Dárkové kartě v uvedené lhůtě, má právo na jejich vrácení do 2 let ode dne následujícího po uplynutí 12měsíční lhůty platnosti Dárkové karty. Dárková karta je na doručitele. Každá osoba, která má kód uvedený na Dárkové kartě, jej může využít pro nákup v Internetovém obchodě. Držitel karty je povinen řádně zabezpečit kód, aby se zabránilo přístupu neoprávněným osobám. Držitel karty od okamžiku obdržení Dárkové karty odpovídá za bezpečnost údajů uvedených na ní, včetně kódu. Prodávající nenese odpovědnost za použití Dárkové karty neoprávněnou osobou ani za její ztrátu způsobenou držitelem po jejím doručení. Dárkovou kartu lze využít výhradně na sortiment dostupný v Internetovém obchodě. Dárková karta nepodléhá výměně za peněžní prostředky v celku ani částečně a není úročena. Dárkovou kartou nelze platit za nákup jiné Dárkové karty. Dárková karta nepodléhá opětovnému dobití o nové peněžní prostředky a může být dobitá pouze jednou při jejím nákupu. Držitel Dárkové karty může kartou zaplatit pouze cenu daného Zboží, částku za doručení tohoto Zboží musí pokrýt z vlastních prostředků. V případě nákupů, jejichž celková hodnota přesahuje částku na Dárkové kartě, má držitel karty právo na částečnou platbu Dárkovou kartou a částečnou platbu jinou formou, uvedenou v § 7 těchto Pravidel. V případě nákupů, jejichž celková hodnota nevyčerpá částku na Dárkové kartě, zbývající částka zůstává na zůstatku Dárkové karty a může být použita při dalších nákupech v době platnosti karty. Prodávající umožňuje platbu v Internetovém obchodě pomocí více Dárkových karet. Kupující nemá možnost využít Dárkovou kartu při nákupu, při kterém využívá úvěrové produkty, splátkové produkty nebo když zvolil možnost platby na dobírku. Prodávající má právo odmítnout realizaci Dárkové karty v případě: předchozího využití Dárkové karty a vyčerpání zůstatku, uplynutí její platnosti s výhradou bodu 5, odůvodněného podezření, že Dárková karta byla použita neoprávněnou osobou nebo subjektem, přičemž v takovém případě se Prodávající spojí s Kupujícím za účelem ověření, zda nákup provádí oprávněná osoba. Pro ověření aktuálního zůstatku na Dárkové kartě by měl její držitel kontaktovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Kupující nemá možnost samostatného ověření zůstatku Dárkové karty. V případě odstoupení od smlouvy zboží, které bylo zaplaceno prostředky na Dárkové kartě, nebo v případě uznané reklamace tohoto zboží, jejímž předmětem byl vrácení prostředků, Prodávající vrátí Kupujícímu tyto prostředky na Dárkovou kartu. Protože je Dárková karta poskytována Kupujícímu ve formě digitálního obsahu, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je Dárková karta, podle pravidel uvedených v § 9 těchto Pravidel, pouze pokud nesouhlasil s doručením Dárkové karty před uplynutím 14 dnů od jejího zakoupení. V případě, že Kupující zakoupil Dárkovou kartu a souhlasil s jejím doručením před uplynutím 14 dnů na odstoupení od smlouvy, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy v okamžiku jejího doručení na e-mailovou adresu Kupujícího. Právo na odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je Dárková karta, podle pravidel uvedených v § 9 Pravidel má výhradně Kupující a toto právo nemůže uplatnit držitel karty, který není současně Kupujícím. Všechny propagační akce a slevy nabízené Prodávajícím v Internetovém obchodě se nevztahují na Dárkové karty. Reklamace týkající se Dárkových karet lze podávat přímo Prodávajícímu podle pravidel uvedených v § 8.

§ 5b Lojalitní program V rámci Internetového obchodu Poskytovatel zajišťuje Uživatelům možnost účasti v Lojalitním klubu „Medhoodie Club“, jehož cílem je umožnit Uživatelům sbírat body za provedené nákupy v Internetovém obchodě, které mohou být vyměněny za slevy při nákupech. Program Lojalitního klubu je realizován od 3.12.2023 do odvolání. O plánovaném ukončení programu budou Uživatelé Lojalitního klubu informováni alespoň 30 dní předem prostřednictvím informace zaslané e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Účast v Lojalitním klubu je bezplatná a zcela dobrovolná. Každý Uživatel, který si založí Účet v Internetovém obchodě, se automaticky stává členem Lojalitního klubu a sbírá body za provedené nákupy. Uživatel, který si založil Účet v Internetovém obchodě a nechce být členem Lojalitního klubu, může kdykoli kontaktovat Poskytovatele a zrušit účast v Lojalitním klubu bez udání důvodu. Body jsou přidělovány v závislosti na hodnotě provedeného nákupu podle následujících pravidel: za každou plnou 1 (slovy: jednu) korunu vč. DPH utracenou za nákup Zboží zahrnutého do programu v Internetovém obchodě získává Uživatel 1 (slovy: jeden) bod, pro přidělení bodu se bere v úvahu pouze cena Zboží, s vyloučením dalších nákladů, jako jsou zejména náklady na doručení, v případě akční ceny na dané Zboží se body přidělují z ceny zohledňující akci. Body nasbírané Uživatelem mohou být vyměněny za slevové kódy podle následujících pravidel: každých 300 (slovy: třista) nasbíraných bodů může být vyměněno za slevový kód v hodnotě 10 (slovy: deset) korun, minimální počet bodů, které lze vyměnit za slevový kód, je 300 (slovy: třista) bodů, výměnu bodů za slevu nemůže provést Uživatel, který bude platit za objednávku Dárkovou kartou, Uživatel, který chce využít slevový kód za nasbírané body, má nárok na maximální slevu ve výši 50 % ceny Zboží, v případě využití slevy výměnou za nasbírané body bude počet bodů potřebných k získání slevy odečten z jeho Účtu až do výše hodnoty slevy, ne však více než do získání slevy ve výši 50 % ceny. V případě odstoupení od smlouvy podle pravidel uvedených v § 9 Pravidel, jejímž předmětem bylo Zboží, za jehož nákup Uživatel získal určité množství bodů, jsou tyto body v okamžiku účinného odstoupení odečteny z Účtu Uživatele. V případě nákupu Zboží s využitím slevového kódu získaného výměnou za nasbírané body a následného odstoupení od smlouvy podle pravidel uvedených v § 9 Pravidel, jejímž předmětem bylo toto Zboží, vrací Poskytovatel Uživateli zaplacenou cenu s ohledem na slevu a slevový kupón není vrácen v žádné formě. Příklad: Pokud provedete nákup produktu v hodnotě 199 Kč s využitím slevového kupónu v hodnotě 30 Kč, zaplatíte 169 Kč. Pokud provedete vrácení zboží, obdržíte zpět částku 169 Kč. Po provedeném vrácení neobdržíte nový, náhradní slevový kupón. Účastník může zkontrolovat počet nasbíraných bodů přihlášením do svého Účtu v Internetovém obchodě v záložce „Medhoodie Club“ kliknutím na tlačítko „Vyměnit body za slevový kupón“. Lojalitní body budou také viditelné při zadávání objednávky kliknutím na tlačítko „Vyměnit body za slevový kupón“. Aby Uživatel mohl během nákupů získat body za utracené prostředky, musí být při nákupu přihlášen do svého Účtu. Uživatelé, kteří nejsou při nákupu přihlášeni do svého Účtu, neobdrží body za utracené prostředky. Do programu Lojalitního klubu nejsou zahrnuty Dárkové karty, což znamená, že za jejich nákup nejsou přidělovány body. Body nemají dobu platnosti a mohou být vyměněny za slevové kódy od zahájení programu Lojalitního klubu do jeho ukončení, s výhradou bodu 2. V případě odstranění Účtu Uživatelem body přiřazené k tomuto Účtu zanikají ke dni odstranění. Body nasbírané Uživateli nepodléhají výměně za hotovost, elektronicky převedené prostředky, Dárkové karty nebo jiné formy kompenzace. Body nasbírané Uživatelem nemohou být převedeny na třetí osoby. V případě důvodného podezření, že stejná osoba má několik Účtů registrovaných v Lojalitním klubu, si Poskytovatel vyhrazuje právo konsolidovat všechny Účty a nasbírané body do jednoho Účtu po předchozím upozornění Uživatele. V případě Účtu, který není používán po dobu delší než 3 roky od jeho založení, přičemž se tímto pojmem rozumí absence jakékoli interakce ze strany Uživatele, si Poskytovatel vyhrazuje právo deaktivovat takový Účet, informujíc o záměru jeho deaktivace Uživatele alespoň 14 dní předem, během kterého období má Uživatel právo vznést námitku proti odstranění Účtu. V případě, že Uživatel na obdržený e-mail nereaguje, může být Účet deaktivován, což znamená i deaktivaci nasbíraných bodů. Poskytovatel si také vyhrazuje právo pozastavit nebo deaktivovat Účet po předchozím upozornění Uživatele o takovém záměru s dostatečným předstihem, bez práva Uživatele uplatnit jakékoli nároky z tohoto důvodu v případech: podvodu nebo pokusu o podvod Uživatelem v Internetovém obchodě, činností Uživatele, které mohou narušovat fungování programu Lojalitního klubu, důvodného podezření na porušení ustanovení těchto Pravidel Uživatelem, zejména pokud to vedlo k neoprávněnému přidělení bodů v rámci Lojalitního klubu nebo jejich neodečtení, pokud takové odečtení mohlo nastat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, opakovaného porušování pravidel těchto Pravidel Uživatelem a obecných právních předpisů, které ovlivňují fungování Internetového obchodu. Uživatel je povinen řádně zabezpečit přístup k svému Účtu, aby se zabránilo přístupu neoprávněným osobám. V případě podezření, že k Účtu Uživatele získala přístup neoprávněná osoba, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele, který podnikne kroky k jeho zabezpečení. Reklamace týkající se Lojalitního účtu lze podávat přímo Poskytovateli podle pravidel uvedených v § 8.

§ 6 Dodávky Prodávající dodává Produkty na území České republiky i mimo její hranice. Náklady na dopravu hradí Kupující, pokud celková hodnota objednávky (bez nákladů na dopravu) nepřesahuje částku 500,00 Kč, v takovém případě náklady na dopravu hradí Prodávající. Metody doručení nabízené Prodávajícím jsou uvedeny v záložce „Dodávky“ nacházející se v Internetovém obchodě. Objednaný Produkt bude Kupujícímu doručen na adresu uvedenou při zadání objednávky nebo do určeného místa odběru. V případě nevyzvednutí Produktů Kupujícím, Prodávající vyzve Kupujícího k vyzvednutí Produktů a uhrazení nákladů na zpětné zaslání a nákladů na opětovné doručení. Po marném uplynutí lhůty určené Prodávajícím odstoupí od smlouvy a vrátí Kupujícímu částku odpovídající ceně objednaných Produktů sníženou o náklady na dopravu (bez ohledu na to, zda hodnota objednávky přesahovala 500,00 Kč) a náklady na zpětné zaslání nevyzvednutých Produktů Prodávajícímu. V případě nevyzvednutí Produktů Kupujícím, je povinen uhradit další náklady vzniklé Prodávajícímu, tj. náklady na zpětné zaslání Prodávajícímu a náklady na opětovné doručení. Prodávající přiloží k zásilce obsahující dodávané Produkty doklad o nákupu zahrnující dodané Produkty nebo zašle doklad o nákupu na e-mailovou adresu Kupujícího podle preferencí Kupujícího. Kupující, který chce obdržet daňový doklad (fakturu) s DPH, by měl tuto skutečnost deklarovat při zadávání objednávky zaškrtnutím příslušného pole ve formuláři objednávky.

§ 7 Podmínky a metody platby Ceny uvedené na stránce jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH. Ceny uvedené na stránce nezahrnují náklady na dopravu. Cena uvedená u Produktu je závazná v okamžiku zadání objednávky Kupujícím. Prodávající zajišťuje následující metody platby: platby prostřednictvím systému PayU, BLIK, Platba prostřednictvím systému PayPal, platba tradičním převodem na bankovní účet Prodávajícího, v názvu platby uvádějte číslo objednávky. Kupující je povinen provést platbu při zadávání objednávky, v případě platby tradičním převodem nebo neúspěšné platby ve lhůtě nepřesahující 24 hodin od zadání objednávky. Po překročení této lhůty Prodávající vyzve Kupujícího k úhradě objednávky ve stanovené lhůtě a po marném uplynutí této lhůty odstoupí od smlouvy a objednávku zruší.

§ 8 Reklamace Prodávající nese odpovědnost za shodu Produktu se smlouvou vůči Spotřebitelům a KPPUK na základě zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Odpovědnost Prodávajícího za vady vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, a KPPUK je vyloučena. Prodávající nese odpovědnost za nesoulad Produktu se smlouvou existující v době jeho doručení a projevující se během dvou let od tohoto okamžiku. Předpokládá se, že nesoulad Produktu se smlouvou, který se projevil před uplynutím dvou let od okamžiku doručení Produktu, existoval v okamžiku jeho doručení, pokud není prokázáno jinak nebo pokud tento předpoklad nelze sladit se specifikací Produktu nebo povahou nesouladu Produktu se smlouvou. Pokud Produkt není v souladu se smlouvou, může Spotřebitel nebo KPPUK požadovat jeho opravu nebo výměnu. Prodávající může provést výměnu, když Spotřebitel nebo KPPUK požaduje opravu, nebo může provést opravu, když Spotřebitel nebo KPPUK požaduje výměnu, pokud je uvedení Produktu do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo KPPUK nemožné nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady pro Prodávajícího. Pokud je oprava a výměna nemožná nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady pro Prodávajícího, může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou. Prodávající provede opravu nebo výměnu v přiměřené době od okamžiku, kdy byl informován Spotřebitelem nebo KPPUK o nesouladu se smlouvou, a bez nadměrných nepohodlí pro Spotřebitele nebo KPPUK, s ohledem na povahu zboží a účel, pro který jej Spotřebitel nebo KPPUK získal. Náklady na opravu nebo výměnu, zejména náklady na poštovné, dopravu, práci a materiály, nese Prodávající. Spotřebitel nebo KPPUK není povinen platit za běžné užívání Produktu, který byl následně vyměněn. Pokud Produkt není v souladu se smlouvou, může Spotřebitel nebo KPPUK podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, pokud: Prodávající odmítl uvést Produkt do souladu se smlouvou opravou nebo výměnou, Prodávající neuvedl Produkt do souladu se smlouvou opravou nebo výměnou, nesoulad Produktu se smlouvou přetrvává, i když se Prodávající pokusil Produkt uvést do souladu se smlouvou opravou nebo výměnou, nesoulad Produktu se smlouvou je tak závažný, že odůvodňuje snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy bez předchozí opravy nebo výměny, z prohlášení Prodávajícího nebo okolností jasně vyplývá, že neuvede Produkt do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez nadměrných nepohodlí pro Spotřebitele nebo KPPUK. Snížená cena musí být v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, v jakém je hodnota Produktu nesouladného se smlouvou k hodnotě Produktu v souladu se smlouvou. Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo KPPUK částky dlužné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení Spotřebitele nebo KPPUK o snížení ceny. Spotřebitel nebo KPPUK nemůže odstoupit od smlouvy, pokud nesoulad Produktu se smlouvou je nepodstatný. Pokud se nesoulad se smlouvou týká pouze některých Produktů dodaných na základě smlouvy, může Spotřebitel nebo KPPUK odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k těmto Produktům a také ve vztahu k dalším Produktům získaným Spotřebitelem nebo KPPUK spolu s Produkty nesouladnými se smlouvou, pokud nelze rozumně očekávat, že Spotřebitel nebo KPPUK si ponechá pouze Produkty v souladu se smlouvou. V případě odstoupení od smlouvy Spotřebitel nebo KPPUK neprodleně vrátí Produkt Prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli nebo KPPUK cenu neprodleně, nejpozději do 14 dnů od obdržení Produktu nebo důkazu jeho odeslání. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel nebo KPPUK, pokud tento výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady. Reklamace Produktů může být podána na reklamačním formuláři, který je přílohou č. 2 těchto Pravidel, nebo na jiném vzoru. Produkt, který je předmětem reklamace, by měl být řádně zabezpečen, zabalen spolu s reklamačním formulářem a dokladem o nákupu (např. účtenka, faktura, výtisk potvrzení objednávky, výtisk z bankovního účtu) a odeslán na adresu: Medhoodie s.r.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 14 dnů od jejího podání. Pokud tato lhůta marně uplyne, má se za to, že požadavek Spotřebitele byl uznán za oprávněný. Za účelem urychlení reklamačního řízení se doporučuje doručit Prodávajícímu reklamační formulář (nebo jiné prohlášení s reklamací) spolu s Produktem nesouladným se smlouvou a dokladem o nákupu. Náklady na dopravu reklamovaného Produktu a náklady na opravený nebo vyměněný Produkt nese Prodávající.

§ 9 Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel a KPPUK, kteří uzavřeli smlouvu na dálku, mohou do 14 dnů od ní odstoupit bez udání důvodu a bez dodatečných nákladů, s výjimkou nákladů na dopravu vráceného Produktu Prodávajícímu. Lhůta uvedená v bodě 1 se počítá od dne převzetí věci Spotřebitelem nebo KPPUK, jím určenou třetí osobou nebo osobou, které byla zásilka úspěšně doručena na adresu Spotřebitele nebo KPPUK. Pro dodržení této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel nebo KPPUK vypracovat prohlášení samostatně nebo použít vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 Pravidel. Prodávající používá přílohu s obsahem vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy podle čl. 12 odst. 1 písm. 9 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Prohlášení o odstoupení od smlouvy spolu s vráceným Produktem je třeba zaslat na adresu: Medhoodie s.r.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Varšava. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, které je výsledkem užívání věci způsobem, který přesahuje nezbytný rozsah k zjištění povahy, vlastností a fungování věci. Prodávající do 14 dnů od podání prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátí Spotřebiteli nebo KPPUK platby provedené jím. Pokud Spotřebitel zvolil jiný způsob doručení Produktů než nejlevnější způsob nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen vrátit dodatečné náklady vynaložené Spotřebitelem. Prodávající vrátí náklady na nejlevnější způsob doručení Produktů Spotřebiteli nebo KPPUK. Spotřebitel nebo KPPUK, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Produkt nejpozději do 14 dnů od dne, kdy odstoupení od smlouvy nastalo. Pro dodržení této lhůty stačí odeslat Produkt před jejím uplynutím. Prodávající vrátí platby stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel nebo KPPUK, pokud tento souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj není spojen s žádnými náklady. Prodávající může pozdržet vrácení plateb obdržených od Spotřebitele nebo KPPUK až do obdržení věci zpět nebo do předložení důkazu o jejím odeslání Spotřebitelem, podle toho, co nastane dříve, pokud Prodávající nenabídl, že věc vyzvedne od Spotřebitele nebo KPPUK. Prodávající nepřijímá vrácení zaslaná na dobírku.

§ 10 Ochrana osobních údajů Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace o (mimo jiné) správci osobních údajů, účelu a základě zpracování osobních údajů, předávání osobních údajů třetím osobám, informace o potřebě poskytnutí osobních údajů, době uchovávání osobních údajů, právech spojených se zpracováním osobních údajů lze nalézt v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

§ 11 Odpovědnost Poskytovatele Poskytovatel nenese odpovědnost za škody Uživatele vzniklé v důsledku: nesprávného nebo nesouladného s Pravidly užívání Internetového obchodu Uživatelem, poruchy zařízení Uživatele, činností nebo nečinností Uživatelů. V případě podezření na možnost odhalení hesla třetím osobám se Uživatel zavazuje neprodleně změnit přihlašovací údaje, zejména heslo, nebo kontaktovat Poskytovatele. Uživatel nese plnou odpovědnost za porušení práva a způsobení škody jejich činnostmi v Internetovém obchodě. Uživatel může podat reklamaci Prodávajícímu v souvislosti s užíváním bezplatných služeb poskytovaných elektronickou cestou Poskytovatelem. Reklamace v tomto rozsahu může být podána elektronicky a zaslána na e-mailovou adresu: store@medhoodie.cz Ve stížnosti by měl Uživatel uvést popis problému, který je předmětem reklamace. Poskytovatel neprodleně, nejpozději do 14 dnů, reklamaci vyřídí a poskytne Uživateli odpověď.

§ 12 Závěrečná ustanovení V záležitostech neupravených těmito Pravidly se použijí příslušné ustanovení platných právních předpisů. Tato Pravidla jsou účinná od 02.12.2023. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů (jako např. změna platných právních předpisů, zavedení nových funkcí, úprava informačních systémů). O každé změně Pravidel bude Prodávající informovat Uživatelů umístěním informace o změně Pravidel na hlavní stránce. Uživatelé, kteří mají Účet, budou také informováni Poskytovatelem zasláním informace o změně Pravidel na uvedenou e-mailovou adresu. Změna Pravidel vstupuje v platnost 14 dní od dne zveřejnění v Internetovém obchodě. Archivní verze Pravidel jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v záložce „Pravidla“. Na objednávky zadané a nevyřízené před dnem účinnosti nových Pravidel se vztahují ustanovení Pravidel platná v době zadání objednávky. Spotřebitel však může považovat dříve platná Pravidla za méně výhodná než aktuální a může informovat Prodávajícího o volbě aktuálních Pravidel jako závazných. V případě smluv uzavřených před změnou Pravidel se použijí Pravidla ve verzi platné ke dni uzavření smlouvy. Spotřebitel má možnost využít následující mimosoudní způsoby uplatnění nároků a řešení reklamací: možnost podat žádost o zahájení řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, podání žádosti o projednání věci Stálým smírčím soudem při příslušném krajském inspektorátu České obchodní inspekce, obrátil se na Městského spotřebitelského ombudsmana o pomoc při ochraně práv a zájmů spotřebitelů. Bezplatnou pomoc spotřebitelům v oblasti ochrany jejich práv a zájmů poskytují také společenské organizace, jako např. Sdružení českých spotřebitelů. Právo rozhodné pro řešení veškerých sporů vzniklých z těchto Pravidel je české právo. Uživatelé, kteří jsou Spotřebiteli, mají možnost využít mimosoudního způsobu vyřizování reklamací a uplatňování nároků před Stálým smírčím soudem při příslušném krajském inspektorátu České obchodní inspekce. Informace o přístupu k uvedenému režimu a procedurách řešení sporů jsou uvedeny na adrese: www.coi.cz, v záložce „Řešení spotřebitelských sporů“. Uživatelé, kteří jsou Spotřebiteli, mohou také využít unijní internetovou platformu ODR dostupnou na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr.

nakládání...