Zásady ochrany osobních údajů - MEDHOODIE
Preloader

Zásady ochrany osobních údajů

 1 Obecná ustanovení
 1. Tento dokument je přílohou Obchodních podmínek. Využíváním našich služeb nám svěřujete své údaje. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je pouze pomoci Vám porozumět tomu, jaké informace a údaje jsou shromažďovány a za jakým účelem a k čemu je používáme. Tyto údaje jsou pro nás velmi důležité, proto si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, protože definuje pravidla a způsoby zpracování a ochrany osobních údajů. Tento dokument také definuje pravidla pro používání „Cookies“.
 2. Tímto prohlašujeme, že dodržujeme zásady ochrany osobních údajů a všechny právní předpisy, které jsou stanoveny zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 3. Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má právo nás kontaktovat za účelem získání komplexních informací o tom, jak její osobní údaje používáme. Vždy se snažíme srozumitelně informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme, k jakým účelům jsou určeny a komu je předáváme, jakou zajišťujeme ochranu těchto údajů při jejich předávání dalším subjektům a poskytujeme informace o institucích, na které je třeba se obrátit v případě pochybností.
 4. Prodávající používá technická opatření jako jsou: opatření fyzické ochrany osobních údajů, hardwarová opatření IT a telekomunikační infrastruktury, ochranná opatření v rámci softwarových nástrojů a databází a organizační opatření zajišťující řádnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a zejména zabezpečení osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám, získání neoprávněnou osobou a jejich použití k neznámému účelu, jakož i náhodná nebo úmyslná změna, ztráta, poškození nebo zničení těchto údajů.
 5. Máme výhradní přístup k údajům za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách a v tomto dokumentu. Přístupem k osobním údajům mohou být pověřeny i další subjekty, s jejichž pomocí jsou prováděny platby, které shromažďují, zpracovávají a uchovávají osobní údaje v souladu s jejich Obchodními podmínkami, a subjekty, které jsou odpovědné za vyřízení objednávky. Přístup k osobním údajům je umožněn výše uvedeným subjektům v nezbytném rozsahu a pouze těm, které zajistí poskytování služeb.
2 Zásady ochrany osobních údajů
 1. Soukromí bereme vážně. Vyznačujeme se respektem k soukromí a co nejúplnějším a zaručeným komfortem využívání našich služeb.
 2. Vážíme si důvěry, kterou do nás Uživatelé vkládají tím, že nám svěřují své osobní údaje za účelem dokončení objednávky. Osobní údaje používáme vždy poctivě a abychom tuto důvěru nezklamali, pouze v rozsahu nezbytném k provedení objednávky včetně jejího vyřízení.
 3. Máte právo získat jasné a úplné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a pro jaké účely je potřebujeme. Vždy srozumitelně informujeme o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak a komu je předáváme a poskytujeme informace o subjektech, které lze kontaktovat v případě pochybností, dotazů nebo připomínek.
 4. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně použití Vašich osobních údajů z naší strany neprodleně podnikneme kroky k objasnění a rozptýlení těchto pochybností a plně a obsáhle zodpovíme všechny související dotazy.
 5. Učiníme veškeré přiměřené kroky k ochraně údajů Uživatelů před nesprávným a nekontrolovaným použitím a k jejich komplexnímu zabezpečení.
 6. Správcem Vašich osobních údajů je MEDHOODIE Sp. z o.o. , NIP: 527-295-19-47, adresa: ul. Nakielska 3 Varšava 01-106, telefon: 797-048-702 e-mail: [email protected]
 7. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 ustanovení 1 pís. b) GDPR. Poskytnutí údajů není povinné, ale je nezbytné k provedení příslušných kroků před uzavřením smlouvy a její realizací. Vaše osobní údaje předáme dalším příjemcům pověřeným zpracováním osobních údajů našim jménem. Vaše údaje budou přeneseny na základě čl. 6 ust. 1 pís. f) GDPR, kdy oprávněným zájmem je řádné plnění smluv / objednávek. Kromě toho budeme Vaše osobní údaje sdílet s dalšími obchodními partnery. Shromážděné osobní údaje uchováváme v Evropském hospodářském prostoru (“EHP”), ale mohou být také přeneseny do země mimo tuto oblast a tam zpracovány. Každá operace předávání osobních údajů je prováděna v souladu s platnými právními předpisy. Pokud jsou údaje přenášeny mimo EHP, používáme standardní smluvní doložky a štít na ochranu osobních údajů jako záruky ve vztahu k zemím, pro které Evropská komise neshledala odpovídající úroveň ochrany údajů.
 8. Vaše osobní údaje související s uzavřením a plněním smlouvy o plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu jejich plnění, jakož i po dobu ne delší, než stanoví zákon, včetně ustanovení občanského zákoníku a zákona o účetnictví, tj. ne déle než 10 let, počítáno od konce kalendářního roku, ve kterém byla uzavřena poslední smlouva.
 9. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem uzavírání a plnění budoucích smluv budou zpracovávány do doby vznesení námitky.
 10. Máte právo: získat přístup ke svým osobním údajům a obdržet kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, opravit své nesprávné údaje; požadovat vymazání údajů (právo být zapomenut) v případě okolností uvedených v čl. 17 GDPR; žádosti o omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR vznést námitku proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR k předávání poskytnutých údajů zpracovávaných automatizovaným způsobem.
 11. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, Varšava). Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím dopisem na korespondenční adresu.
 12. Vynakládáme maximální úsilí na ochranu před neoprávněným přístupem, neoprávněnou úpravou, zveřejněním a zničením informací, které máme k dispozici. Zejména:
 13. Kontrolujeme způsoby shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom chránili před neoprávněným přístupem do systému.
 14. Přístup k osobním údajům poskytujeme pouze zaměstnancům, dodavatelům a zástupcům, kteří k nim musí mít přístup. Navíc jsou podle smlouvy povinni zachovávat přísnou mlčenlivost, umožnit nám kontrolovat, jak plní svěřené povinnosti, a v případě nesplnění těchto povinností mohou nést následky.
 15. Budeme dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a budeme spolupracovat s orgány pro ochranu osobních údajů a orgány činnými v trestním řízení, které jsou k tomu oprávněny. V případě neexistence nařízení o ochraně údajů budeme jednat v souladu s obecně uznávanými zásadami ochrany údajů, zásadami sociálního soužití a zavedenými zvyklostmi.
 16. Přesný způsob ochrany osobních údajů je obsažen v zásadách ochrany osobních údajů (ODO: bezpečnostní politika, předpisy na ochranu osobních údajů, příručka pro správu IT systému) Z bezpečnostních důvodů je vzhledem k postupům v ní popsaným dostupný pouze pro státní kontrolní orgány.
 17. Máte-li jakékoli dotazy ohledně nakládání s osobními údaji, kontaktujte nás prostřednictvím stránky, ze které byl uživatel přesměrován na tyto Zásady ochrany osobních údajů. Žádost o kontakt bude neprodleně předána příslušné osobě k tomu určené.
 18. Vždy máte právo nás upozornit, pokud:
 19. nechce od nás dostávat žádné informace nebo zprávy v jakékoli formě;
 20. chcete obdržet kopii svých osobních údajů, které máme;
 21. opravit, aktualizovat nebo vymazat Vaše osobní údaje v našich záznamech;
 22. byste chtěli nahlásit porušení, nesprávné použití nebo zpracování svých osobních údajů.
 23. Chcete-li nám pomoci odpovědět nebo doplnit poskytnuté informace, uveďte své jméno a příjmení a další podrobnosti.
3 Rozsah a účel shromažďování osobních údajů
 • Nezbytné osobní údaje zpracováváme pro účely poskytování služeb a pro účely účetnictví, a to pouze pro účely jako :
 1. za účelem zadání objednávky,
 2. za účelem uzavření smlouvy, reklamace a odstoupení od smlouvy,
 3. vystavení faktury s DPH nebo jiné účtenky.
 4. sledování provozu na našich webových stránkách;
 5. shromažďování anonymních statistik za účelem zjištění, jak uživatelé používají naše webové stránky;
 6. určení počtu anonymních uživatelů našich stránek
 7. kontrola, jak často se vybraný obsah zobrazuje uživatelům a jaký obsah nejčastěji;
 8. průzkum o zapisování se k odběru newsletterů a možnostech kontaktu;
 9. používání nástroje jak pro e-mailovou, tak následně i telefonickou komunikaci;
 10. integrace s komunitním portálem;
 11. možné platby přes internet.
Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme následující uživatelské údaje:
 1. jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. doručovací adresa (pokud se liší od adresy bydliště),
 4. daňové identifikační číslo (DIČ),
 5. e-mailová adresa (e-mail),
 6. telefonní číslo (mobil, pevná linka),
 7. datum narození,
 8. informace o používaném webovém prohlížeči,
 9. další osobní údaje, které nám byly dobrovolně poskytnuty.
Poskytnutí výše uvedených údajů je zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro plnohodnotnou realizaci služeb.
Účel shromažďování a zpracování nebo používání údajů námi:
 1. přímý marketing, archivní účely reklamních kampaní;
 2. plnění povinností uložených zákonem shromažďováním informací o nežádoucích činnostech;
 3. Osobní údaje můžeme předávat na servery umístěné mimo zemi bydliště uživatele nebo propojeným subjektům, třetím stranám se sídlem v jiných zemích, včetně zemí EHP (Evropský hospodářský prostor, zóna volného obchodu EHP a společný trh), pokrývající země Evropská unie a Evropské sdružení volného obchodu EFTA) pro zpracování osobních údajů takovými subjekty naším jménem v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů a platnými zákony, zvyklostmi a předpisy týkajícími se ochrany údajů.
 4. Vaše osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu nezbytně nutnou pro odpovídající kvalitu služby a v závislosti na režimu a účelu jejich získání je uchováváme po dobu jejího trvání a po jejím skončení pro účely:
 5. plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, daňových a účetních předpisů;
 6. Marketingové aktivity – po dobu trvání smlouvy, udělení samostatného souhlasu se zpracováním těchto údajů – do ukončení činností souvisejících se zpracováním transakcí vznesete námitku proti takovému zpracování nebo svůj souhlas odvoláte.
 7. Provozní činnosti – do promlčení povinností uložených Nařízením GDPR a příslušnými národními předpisy, za účelem prokázání spolehlivosti při zpracování osobních údajů
 8. S ohledem na skutečnost, že v mnoha zemích, do kterých jsou tyto osobní údaje předávány, neplatí stejná úroveň právní ochrany osobních údajů jako v zemi uživatele. K osobním údajům uživatele uloženým v jiné zemi lze přistupovat v souladu s tamní platným právem, například: soudy, orgány odpovědné za vymáhání práva a národní bezpečnost, v souladu s předpisy platnými v dané zemi. S výhradou zákonných žádostí o zpřístupnění údajů se zavazujeme vyžadovat od subjektů, které zpracovávají osobní údaje mimo zemi uživatele, aby přijaly opatření k ochraně údajů odpovídajícím způsobem podle nařízení jejich vnitrostátního práva.
4 Zásady týkající se souborů cookies
 1. Automaticky shromažďujeme informace obsažené v cookies za účelem shromažďování uživatelských dat. Soubor cookie je malý text, který se odešle do prohlížeče Uživatele a který prohlížeč odešle zpět při příští návštěvě webové stránky. Používají se hlavně k udržování relace vygenerováním a odesláním zpět dočasného ID po přihlášení. Používáme soubory cookie „relace“ uložené na koncovém zařízení Uživatele do odhlášení, vypnutí webové stránky nebo vypnutí webového prohlížeče a „trvalé“ soubory cookie uložené na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
 2. Cookies přizpůsobují a optimalizují webovou stránku a její nabídku pro potřeby Uživatelů prostřednictvím činností, jako je vytváření statistik zobrazení stránek a zajišťování bezpečnosti. Soubory cookies jsou také nezbytné k udržení relace po opuštění webové stránky.
 3. Správce zpracovává údaje obsažené v cookies při každé návštěvě webové stránky návštěvníky za následujícími účely:
a) Identifikace aktuálně přihlášených Příjemců;
b) přizpůsobení, grafika, možnosti výběru a jakýkoli další obsah webových stránek podle individuálních preferencí Příjemce služby;
c) zapamatování si automaticky i ručně vyplněných údajů z objednávkových formulářů nebo přihlašovacích údajů poskytnutých návštěvníkem;
d) shromažďovat a analyzovat anonymní statistiky ukazující, jak používat web v administračním panelu a google analytics
e) vytváření remarketingových seznamů na základě informací o preferencích, chování, způsobu využití zájmů Webu a shromažďování demografických údajů a následné sdílení těchto seznamů v AdWords a Facebook Ads.
f) vytváření datových segmentů na základě demografických informací, zájmů, preferencí při výběru prohlížených produktů/služeb.
g) používání demografických údajů a údajů o zájmech v přehledech Analytics.
 1. Uživatel může kdykoli pomocí svého webového prohlížeče zcela zablokovat a smazat shromažďování souborů cookie.
 2. Zablokování možnosti shromažďování cookies ze strany Uživatele na jeho zařízení může ztížit nebo znemožnit používání některých funkcionalit webových stránek, na které má Uživatel plné právo, v takové situaci si však musí být vědom funkčních omezení.
 3. Uživatel, který nechce používat „cookies“ pro výše popsaný účel, je může kdykoli ručně smazat. Pro přečtení podrobného návodu, jak postupovat, navštivte stránky výrobce webového prohlížeče aktuálně používaného Uživatelem.
Další informace o souborech cookies jsou k dispozici v nabídce nápovědy každého webového prohlížeče. Příklady webových prohlížečů, které podporují výše uvedené „cookies“:
 1. Nastavení souborů cookies aplikace Internet Explorer
 2. Nastavení souborů cookies Chrome
 3. Nastavení souborů cookies ve Firefoxu
 4. Nastavení souborů cookies Opera
 5. Nastavení souborů cookies Safari
 6. Soubory cookies pro Android
 7. Soubory cookies v Blackberry
 8. Soubory cookies v systému iOS (Safari)
 9. Soubory cookies ve Windows Phone
5 Práva a povinnosti
 1. Máme právo a v zákonem stanovených případech i zákonnou povinnost poskytnout vybrané nebo všechny informace týkající se osobních údajů orgánům veřejné moci nebo třetím stranám, které takovou žádost o informace podají na základě příslušných ustanovení polského práva.
 2. Uživatel má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů, které poskytuje, může tyto údaje kdykoli opravit a doplnit a dále má právo požadovat jejich odstranění ze databází nebo zastavení jejich zpracování bez uvedení jakéhokoli důvodu. Uživatel může za účelem uplatnění svých práv kdykoli zaslat na e-mailovou adresu nebo jiným způsobem příslušnou zprávu, která takovou žádost doručí/předá.
 3. Zpracování osobních údajů fyzických osob, kteří jsou našimi klienty, je založeno na:
 4. Oprávněném zájmu jako správce údajů (např. v oblasti tvorby databází, analytické a profilovací činnosti, včetně činností týkajících se analýzy použití produktů, přímého marketingu vlastních produktů, zajišťování dokumentace pro účely obrany proti případným nárokům nebo pro účely uplatnění reklamací)
 5. souhlasu (včetně zejména souhlasu s e-mailovým marketingem nebo telemarketingem)
 6. plnění uzavřené smlouvy
 7. povinnosti vyplývající ze zákona (např. daňový zákon nebo účetní předpisy).
 8. Zpracování osobních údajů fyzických osob, které jsou potenciálními klienty, je založeno na:
 9. souhlasu (včetně zejména souhlasu s e-mailovým marketingem nebo telemarketingem)
 10. Požadavek Uživatele na výmaz osobních údajů nebo na zastavení jejich zpracování Uživatelem může mít za následek úplnou nemožnost poskytování služeb nebo jejich vážné omezení.
 11. Zavazujeme se jednat v souladu s platnou legislativou a zásadami společenského soužití.
 12. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Oprávněným subjektem ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je Finanční ombudsman, jehož webová adresa je www.rf.gov.pl.
6 Základní bezpečnostní opatření
 1. Každý uživatel by se měl postarat o vlastní zabezpečení dat a zabezpečení svých zařízení, která přistupují k internetu. Takové zařízení by bezpodmínečně mělo mít antivirový program s aktuální, pravidelně aktualizovanou databází virových definic, typů a druhů virusů, zabezpečenou verzi webového prohlížeče, který používá, a povolený firewall. Uživatel by měl zkontrolovat, zda operační systém a na něm nainstalované programy mají nejnovější a kompatibilní aktualizace, protože útoky využívají chyby nalezené v nainstalovaném softwaru.
 2. Přístupové údaje ke službám nabízeným na internetu – např. přihlašovací jména, hesla, PINy, elektronické certifikáty atd. – by měly být zabezpečeny na místě nepřístupném pro ostatní a neproniknutelné z úrovně internetu. Neměly by být zveřejňovány ani ukládány v zařízení ve formě, která umožňuje neoprávněný přístup a čtení neoprávněným osobám.
 3. Pozor při otevírání podivných příloh nebo klikání na odkazy v e-mailových zprávách, které jsme neočekávali, například od neznámých odesílatelů nebo ze složky nevyžádané pošty.
 4. Ve webovém prohlížeči je doporučeno spouštět antiphishingové filtry, tedy nástroje, které zkontrolují, zda je zobrazený web autentický a není určen k phishingu, např. vydáváním se za osobu nebo instituci.
 5. Soubory by měly být stahovány pouze z důvěryhodných míst, servisů a stránek. Nedoporučujeme instalovat software z neověřených zdrojů, zejména od neznámých vydavatelů s neověřeným hodnocením. To platí i pro mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety.
 6. Při používání domácí bezdrátové sítě Wi-Fi nastavte heslo, které je bezpečné a těžko prolomitelné, nemělo by to být žádný vzor nebo řetězec, který lze snadno uhodnout (např. název ulice, jméno hostitele, narozeniny atd.). Doporučuje se také používat nejvyšší možné standardy šifrování bezdrátových sítí Wi-Fi, které lze provozovat na Vašem zařízení, např. WPA2.
7 Použití pluginů sociálních médií
 1. Pluginy sociálních sítí facebook.com, Twitter a dalších, naleznete na našich stránkách. Související služby poskytují společnosti Facebook Inc., resp. a Twitter Inc.
 2. Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Chcete-li vidět pluginy Facebooku, přejděte na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Chcete-li zobrazit pluginy Twitteru, přejděte na: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Plug-in pouze informuje svého poskytovatele o tom, které z našich webových stránek jste navštívili a v jakém čase. Pokud je uživatel při prohlížení našich webových stránek nebo při pobytu na nich přihlášen ke svému účtu např. na Facebooku nebo Twitteru, může poskytovatel sloučit Vaše zájmy, informační preference a další údaje, získané např. kliknutím na tlačítko To se mi líbí nebo zanechání komentáře, nebo zadání jména profilu do hledaných. Tyto informace budou také předány přímo poskytovateli prostřednictvím prohlížeče.
 5. Podrobnější informace o shromažďování a používání údajů Facebookem nebo Twitterem a o ochraně soukromí naleznete na následujících stránkách:
 6. Ochrana údajů / rady ohledně soukromí od Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php
 7. Ochrana údajů / doporučení pro soukromí vydané Twitterem: https://twitter.com/privacy
 8. Abyste se vyhnuli registraci návštěvy vybraného uživatelského účtu přes Facebook nebo Twitter na našich webových stránkách, musíte se před procházením našich webových stránek odhlásit ze svého účtu.
Poznámka k autorským právům k předpisům
Vlastníkem všech věcných autorských práv k šabloně těchto zásad je Advokátní kancelář LEGATO, která udělila nevýhradní a nepřevoditelné právo používat tento dokument pro účely související s vlastní obchodní činností na internetu a rozšiřuje právní ochranu na výše uvedený doklad po dobu trvání smlouvy. Kopírování a šíření vzoru tohoto dokumentu bez souhlasu Advokátní kanceláře LEGATO je zakázáno a může být předmětem trestní i občanskoprávní odpovědnosti. Online prodejci se mohou dozvědět více o možnosti použití šablony zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie na http://www.kancelaria-legato.pl
Zavřít
Přihlásit se
Zavřít
Košík (0)

Žádné produkty v košíku. Žádné produkty v košíku.Language


Tyto webové stránky používají soubory cookie. Tyto webové stránky používají soubory cookie. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.