Obchodní podmínky - MEDHOODIE
Preloader

Obchodní podmínky

Úvod

v § 1 až 3 – se nacházejí obecná ustanovení těchto obchodních podmínek;

v § 4 až 7 – byl popsán proces nákupu Zboží / Služeb;

v § 8 až 12 – byly uzavřeny předpisy související s vadou Zboží/Služby i právo na odstoupení od smlouvy;

v § 13 – jsou zahrnuty všechny ostatní předpisy.

1. Základní definice

Internetový obchod – https://www.medhoodie.de/

Prodávající – MEDHOODIE Sp. z o.o. , DIČ: 5272951947

Adresa prodávajícího – ul.Nakielska 3 Warszawa 01-106

Sídlo (adresa pro vrácení): ul.Nakielska 3 Warszawa 01-106

e-mailová adresa:[email protected]

Zákazník – fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní smlouvu.

Spotřebitel – ust. 221 občanského zákoníku: fyzická osoba, která s prodávajícím činí právní úkony, které přímo nesouvisejí s její obchodní nebo profesní činností.

Kupní smlouva – smlouva o prodeji Produktu umístěná na stránkách výše uvedeného Internetového obchodu, uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu

Zboží – Výrobek, movitá věc, kterou Zákazník nakupuje prostřednictvím Internetového obchodu, tedy prodej zdravotnického oblečení:

 • zdravotnické mikiny,
 • zdravotnické kalhoty,
 • zdravotnické pláště,
 • zdravotnické čepice,
 • zdravotnické doplňky..

Objednávka – Prohlášení zákazníka o záměru, podané prostřednictvím Internetového obchodu, specifikující: druh a množství Zboží v sortimentu Internetového obchodu v době zadání objednávky, způsob platby, způsob dodání Zboží, místo výdeje, údaje o zboží a zákaznících.

Objednávkový formulář – elektronická služba, formulář na elektronickém médiu dostupný v Internetovém obchodě, umožňující podání a provedení Objednávky, včetně přidání Produktů do elektronického košíku, a upřesnění podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

Doba vyřízení objednávky – doba, během které bude objednávka, zadaná Zákazníkem internetového obchodu, dokončena, zabalena, zapečetěna Prodávajícím a předána k dodání formou doručení zvolenou Zákazníkem.

Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.

Zákon o právech spotřebitelů, zákon – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827 v platném znění).

2. Obecná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že dodržuje všechna požadovaná pravidla ochrany osobních údajů zákazníků, která jsou stanovena mimo jiné zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními EU. Nařízení Rady 2016/679 (ze dne 27. dubna 2016, věstník UE.L. č. 119). Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím pouze za účelem přímo souvisejícím s realizací objednácky Služby / Zboží v Internetovém obchodě. Podrobné podmínky shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů Prodávajícím jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních údajů“ Internetového obchodu.

Odesláním objednávky v Obchodě má Zákazník možnost přečíst si Obchodní podmínky a přijmout jejich obsah označením příslušného pole ve formuláři. Pro dokončení objednávky je nutné přijmout ustanovení předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že uzavření kupní smlouvy přes internet a přijetí předpisů s sebou nese povinnost zaplatit za objednané zboží.

Správce údajů uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím chráněných údajů. V prvé řadě chrání údaje před vyzrazením, odstraněním, zpracováním, ztrátou, změnou, poškozením nebo zničením neoprávněnými osobami. Podrobný rozsah ochrany byl upraven v souladu s požadavky Zásad ochrany osobních údajů (bezpečnostní politika, předpisy o ochraně osobních údajů, pokyny pro správu IT systému).

Správcem Vašich osobních údajů je MEDHOODIE Sp. z o.o., NIP: 527-295-19-47, adresa: Nakielska 3, Varšava 01-106, telefon: 797-048-702, e-mail: [email protected]

Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo na:

 • dozor a kontrolu zpracování osobních údajů, pro které prodávající vede sběr údajů o zákaznících výše uvedeného obchodu;
 • získání komplexní informace o tom, zda taková sbírka existuje a je vedena prodávajícím;
 • určení, kdo je správcem údajů, určení jeho adresy, sídla, názvu, v situaci, kdy je správcem fyzická osoba, určení jeho jména a bydliště;
 • získat informace o účelu, rozsahu, způsobu a době zpracování údajů obsažených v takovém souboru;
 • získat informace v běžně srozumitelné formě o obsahu takových údajů;
 • žádosti o doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, jejich dočasné pozastavení nebo vymazání, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

Zákazník má v souladu s bodem 6. právo nahlédnout do obsahu zpracovávaných osobních údajů, opravit je a požadovat výmaz těchto údajů. Správce osobních údajů je povinen průběžně a neprodleně po oznámení údaje doplňovat, aktualizovat, opravovat, dočasně nebo trvale pozastavit zpracování nebo je vyjmout ze shromažďování, pokud se žádost netýká osobních údajů, u kterých je postup při doplnění, aktualizaci popř. jejich nápravu stanoví zvláštní právní předpisy, včetně zákona.

Zákazník v procesu finalizace objednávky souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím ve smyslu zákona ze dne 10.5.2018 o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanovením Nařízení o Rada EU 2016/679 (ze dne 27. dubna 2016, věstník zákonů č. UE.L. č. 119). Údaje mohou být předány jinému subjektu pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro realizaci zadané objednávky.

Zákazník může souhlasit se zasíláním reklamních a obchodních informací od Prodávajícího elektronickými prostředky přihlášením k odběru NEWSLETTERU.

Zákazník využívající Služby Prodávajícího poskytované prostřednictvím Internetového obchodu je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení objednávky a není v rozporu s platnými právními předpisy a zásadami společenského soužití.

Prodávající provádí objednávky na území Polska a objednávky zadané spotřebiteli v Evropě a po předchozí domluvě dodacích podmínek i v jiných zemích.

Veškeré Zboží k prodeji v Internetovém obchodě bylo uvedeno na polský trh legálným a zákonným způsobem. Informace o Zboží na stránkách Internetového obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku.

3. Podmínky služeb

Tento Internetový obchod poskytuje služby prostřednictvím elektronických prostředků, podmínkou pro uzavření smlouvy je především vyplnění online objednávkového formuláře za účelem uzavření kupní smlouvy. Přistoupení ke smlouvě je dobrovolné.

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá elektronicky formou umožnění Zákazníkovi vyplnit objednávkový formulář, Smlouva se uzavírá na dobu určitou, kdy Zákazník přistoupí k vyplnění formuláře a zaniká odstoupením Zákazníka od vyplnění formuláře nebo odesláním vyplněného formuláře prodávajícímu. Proces vyplňování objednávkového formuláře je organizován tak, aby každý zákazník měl možnost si jej přečíst před rozhodnutím o uzavření smlouvy nebo změně smlouvy.

Služba uvedená v bodě 1 je poskytován zdarma, ale může vyžadovat přístup k internetu.

Elektronickou objednávku lze zadat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Při finalizaci nákupu v příslušném objednávkovém okně zákazník vybere možnost “Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených v objednávkovém formuláři obchodu za účelem a v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky.” – je nutné uzavřít smlouvu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění objednávky, neposkytnutí osobních údajů se rovná odstoupení od smlouvy.

Podle Čl. 8 ust. 2 GDPR vynakládá správce s přihlédnutím k dostupné technologii přiměřené úsilí, aby ověřil, zda osoba vykonávající rodičovskou pravomoc nebo péči o dítě (mladší 16 let) s tím souhlasí nebo to schválila.

Náklady Zákazníka spojené s přístupem k internetu a přenosem dat nese výhradně Zákazník dle tarifu svého dodavatele, se kterým má zákazník uzavřenou smlouvu o poskytování internetových služeb.

4. Smluvní podmínky

Za účelem uzavření platné a závazné kupní smlouvy provede zákazník volbu v souladu se zobrazenou nabídkou internetového obchodu s uvedením množství zboží, které hodlá zakoupit, a pokud možno s uvedením vlastností zboží objednaného produktu a jeho specifikace. Zákazník spolu s výběrem Zboží vyplní online objednávkový formulář, ve kterém uvede údaje potřebné k tomu, aby Prodávající mohl vyřídit objednávku, jako jsou například množství, místo dodání a způsob platby, na základě zpráv a informací zobrazených Zákazníkovi, dostupných na webových stránkách a obsažených v těchto Obchodních podmínkách.

Registrace zákaznického účtu v internetovém obchodě je dobrovolná a bezplatná.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle zákazníkovi e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky, prohlášení o přijetí objednávky, které je zároveň jejím potvrzením. Po obdržení zprávy Zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.

Zpráva shrnující a potvrzující objednávku obsahuje všechny dříve dohodnuté podmínky kupní smlouvy, zejména množství a druh objednávaného Zboží, jeho specifikaci v případě objednávky Zboží s individuálními vlastnostmi specifikovanými Zákazníkem Internetového obchodu, celková cena, která má být zaplacena (uvedená v polských zlotých) spolu s náklady na dodání a částkou poskytnutých slev (pokud jsou).

Pokud má Zákazník více slev z více zdrojů / akcí, podléhají spojení/součtu pouze tehdy, je-li to jasně uvedeno v Pravidlech promo akce. Pokud neexistuje ustanovení o způsobu kombinování různých akcí / slev, lze pro daný nákup vybrat pouze jednu slevu (jedna akce).

5. Realizace objednávky

Prodejce spolehlivě vyřídí objednávky zákazníka v pořadí, v jakém je obdrží – každá objednávka je pro nás prioritní a velmi důležitá!

Doba vyřízení objednávky pro jednoho zákazníka je od 1 do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky zákazníkem. U produktů označených dostupností ‘na objednávku’ je dodací lhůta uvedena na stránce produktu. Doba realizace objednávky se skládá především z doby přípravy objednávky (vyplnění a zabalení objednávky, doručení zásilky kurýrovi a ve vybraných případech i realizace zboží). Doba doručení objednávky závisí na zvoleném způsobu doručení, může se měnit v závislosti na typu transportu uvedeném zákazníkem.

V případě výjimečných okolností nebo nemožnosti provést příkaz uvedený v bodě 2, Prodávající neprodleně kontaktuje Zákazníka za účelem určení dalšího postupu, včetně stanovení jiného termínu realizace objednávky, změny způsobu dodání.

6. Doručení

Doručení Zboží probíhá prostřednictvím provozovatele Poczta Polska nebo kurýrní společnosti (kurýr DPD, Paczkomat InPost) nebo jiným způsobem akceptovaným oběma stranami, bez nadměrných a neoprávněných nákladů na straně Prodávajícího a Zákazníka.

Objednané zboží je doručováno dle volby Zákazníka, a to buď přímo na adresu Zákazníka uvedenou v online objednávkovém formuláři a potvrzené Zákazníkem jako dodací adresa, nebo je vyzvednuto osobně v místě osobního odběru na adrese uvedené při objednávce.

Zboží je vždy zabaleno tak, aby odpovídalo jeho vlastnostem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození, ztrátě či zničení.

O nákladech na dodání je zákazník informován průběžně, jsou mu poskytnuty, když zákazník vyplní online objednávkový formulář. Výše nákladů na dopravu závisí na zemi, do které je objednávka odeslána, počtu objednaného zboží, jeho hmotnosti a způsobu dopravy.

7. Způsoby platby

Prodávající umožňuje platbu za objednané zboží formou platby předem na bankovní účet.

Elektronická platba kreditní kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) nebo online převodem elektronického bankovnictví prostřednictvím online platební služby PayPal, Przelewy24.

Hotově při převyetí objednaného Zboží (dobírka) – zákazník provede platbu kurýrovi při vyzvednutí objednaného zboží doručeného prostřednictvím kurýrní společnosti na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

8. Záruka

 1. Oznámení o vadách Zboží zasílejte e-mailem na e-mailovou adresu a písemně na adresu Prodávajícího. (viz §1 bod 3: „Adresa prodávajícího“).
 2. Oznámení by mělo obsahovat: popis vady, okolnosti a datum jejího vzniku, očekávání zákazníka v souvislosti s vadou zboží, údaje o reklamující osobě a číslo objednávky.
 3. Zboží spolu s písemným oznámením zašlete na adresu prodávajícího (adresa je uvedena v záložce vrácení zboží).
 4. Prodávající na oznámení Spotřebitele reaguje neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení.

9. Odstoupení

Zákazník, který je spotřebitelem dle čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, v platném znění) o právech spotřebitele, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu.

Právo odstoupit od smlouvy je zaručeno do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží Zákazníkem, který je zároveň Spotřebitelem nebo jím určená třetí osoba s výjimkou přepravce.

Odstoupí-li zákazník, který je spotřebitelem, od smlouvy, je smlouva považována za neplatnou a spotřebitel je zproštěn veškerých závazků. To, co si strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nutná v rámci běžného hospodaření. Vrácení by mělo být provedeno okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů.

Zákazník, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení na online formuláři tvořícím přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek, zasláním e-mailem nebo na poštovní adresu prodávajícího dle volby zákazníka. Příloha 1 je pouze pomůckou při odstoupení od smlouvy, nejedná se o vzor nutný k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Klient jej může, ale nemusí využít. Pro účinné odstoupení stačí zaslat písemné prohlášení na adresu prodávajícího.

Pro dodržení termínu uvedeného v bodu 2, stačí odeslat prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy před uplynutím doby její platnosti.

Prodávající neprodleně potvrdí Zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy a informuje Zákazníka o dalším postupu, včetně způsobu vrácení Zboží, a na případné dotazy odpoví.

Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátí Zákazníkovi všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Zákazník, pokud Zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.

Pokud se Prodávající po obdržení souhlasu Zákazníka nezavázal, že od něj Zboží převezme, může Prodávající zadržet vrácení přijatých plateb, včetně nákladů na dodání, dokud nebude Zboží vráceno nebo Zákazník neprokáže/potvrzení o jeho vrácení. , podle toho, co nastane dříve.

Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit prodávajícímu věc nebo ji předat osobě pověřené prodávajícím, pokud mu prodávající nenabídl obobní vyzvednutí zboží. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Zboží před uplynutím doby.

Zákazník, který je Spotřebitelem, nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

Zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího (viz §1 bod 3: „Adresa prodávajícího“).

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užití nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. To znamená, že Kupující má právo Zboží hodnotit a kontrolovat, avšak pouze tak, jak by to mohl provést v kamenné prodejně (t.j. zkontrolovat jeho kompletnost a technické parametry). Spotřebitel nesmí zboží běžně užívat, jinak mu odstoupením od smlouvy mohou být účtovány dodatečné náklady z důvodu snížení jeho hodnoty.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá zákazník ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele v situaci:

 • na poskytování služeb, pokud podnikatel službu plně plnil s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co podnikatel službu splní, ztratí právo na odstoupení od smlouvy. ;
 • ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
 • ve kterém je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
 • ve kterém je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
 • ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi.

10. Reklamační řád

Pro správné podání reklamace by měl Zákazník uvést své údaje jako: jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo adresu sídla a e-mailovou adresu, předmět reklamace, pokud možno číslo objednávky spolu s uvedením doby, na kterou se reklamace vztahuje, a okolnosti odůvodňující uplatnění reklamace (popis o co se jedná) nebo jaké vlastnosti objednaný výrobek nemá, a podle ujištění prodávajícího nebo podle způsobu předložení Zákazníkovi, to mělo mít.

Je-li Zákazník Spotřebitel, může požadovat výměnu Produktu za bezzávadný namísto Prodávajícím navrhovaného odstranění vady nebo požadovat místo výměny Produktu odstranění vady, ledaže by nebylo možné uvést zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady oproti způsobu navrženému prodávajícím. Při posuzování překročení nákladů se přihlíží k hodnotě bezzávadné věci, druhu a závažnosti zjištěné vady a také k nepohodlí, kterému by byl jinak Zákazník vystaven.

Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, je podnikatel povinen odpovědět na reklamaci spotřebitele do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Podnikatel poskytuje spotřebiteli odpověď na reklamaci na papíře nebo na jiném trvalém nosiči (USB klíč nebo CD/DVD, jako odpověď na reklamaci.)

Nebude-li žádost vyřízena ve stanovené lhůtě, měla by být prodávajícím považována za zváženou. Nárok na odstoupení od smlouvy, není-li vyřízen včas, se nerovná uznání uplatněné reklamace

11. Odpovědnost

Zákazník nemá nárok na:

 • zveřejňování osobních údajů třetích stran, šíření obrázku bez požadovaného souhlasu nebo souhlasu třetí strany, které se údaje týkají;
 • zveřejňování reklamního a/nebo propagačního obsahu, který není v souladu s účelem činnosti obchodu.

Zákazníkovi je zakázáno zveřejňovat jakýkoli obsah, který by mohl zejména:

 • úmyslně porušit osobnostní práva třetích osob;
 • být zveřejněny ve špatné víře nebo by za takové mohly být považovány;
 • porušovat práva třetích stran, autorská práva, související práva, práva průmyslového vlastnictví, obchodní tajemství nebo ta, na která se vztahuje doložka o mlčenlivosti, zejména ta, která jsou definována jako tajná nebo přísně tajná;
 • zveřejňování urážlivého nebo výhružného obsahu zaměřeného na jiné osoby, výroky běžně považované za urážlivé, např. vulgární výrazy;
 • porušovat oprávněné zájmy prodávajícího;
 • zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v rámci Internetového obchodu;
 • jinak porušovat dobré mravy, platné zákony, společenské nebo mravní normy.
 • Pokud je oznámení přijato třetí stranou, oprávněnou osobou nebo státním orgánem, vyhrazuje si Prodávající právo upravit nebo smazat obsah zveřejněný Zákazníkem, pokud bude shledáno, že může představovat porušení těchto Obchodních podmínek nebo platných právních předpisů. Prodejce průběžně nekontroluje zveřejňovaný obsah.

12. Závěrečná ustanovení

Internetový obchod respektuje veškerá práva zákazníků stanovená v ustanoveních platných právních předpisů.

Pokud platné právo poskytuje Zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, příznivější povinné a zákonem požadované předpisy, než které jsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách, jsou příslušná ustanovení Obchodních podmínek přímo nahrazena konkrétními normami platného práva a jsou tedy pro výše uvedeného vlastníka závazná.

Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách internetového obchodu (včetně grafiky, textů, rozvržení stránky a log) je chráněn autorským právem a je výhradním vlastnictvím prodávajícího. Použití tohoto obsahu bez písemného souhlasu Prodávajícího má za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Majitel obchodu jako správce osobních údajů Vás informuje, že:

poskytnutí údajů je vždy dobrovolné, ale nezbytné k provedení objednávky;

osoba poskytující své osobní údaje má neomezený přístup k veškerému obsahu svých údajů a k jejich opravě, výmazu (právo být zapomenut), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, údaje mohou být však zpřístupněny příslušným státním orgánům, vyžaduje-li to příslušný předpis.

Základem pro zpracování osobních údajů bude čl. 6 ust a) a obsah obecného nařízení o ochraně údajů;

osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dokončení a vyřízení objednávky, nejdéle však po dobu 3 let (2 roky je reklamační lhůta a 1 rok pro případné další reklamace a mimořádné okolnosti)

osoba poskytující své osobní údaje má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že zpracováním osobních údajů ohledně plnění smlouvy dochází k porušení ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. 2016; “

Z hlediska zpracování osobních údajů tohoto obchodu nebyla Evropskou komisí rozhodnutím stanovena přiměřená úroveň ochrany, ale údaje budou řádně zabezpečeny pomocí IT / právních řešení a opatření.

Vaše údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem, a to i formou profilování.

V ostatních záležitostech, na které se nevztahují ustanovení tohoto nařízení, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména:

Zákon ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Sbírka zákonů z roku 2000, č. 22, pol. 271, ve znění pozdějších předpisů).

Zákon ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje o změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů 2002 č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů);

Zákon ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 1964, č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

Zákon ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 1964, č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2013, bod 1422);

Zákon ze dne 30. června 2000 právo průmyslového vlastnictví (Sbírka zákonů z roku 2001, č. 49, položka 508, ve znění pozdějších předpisů);

Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 2006, č. 90, pol. 631, ve znění pozdějších předpisů),

Změněné Obchodní podmínky jsou pro zákazníky závazné, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 občanského zákoníku (tj. zákazník byl o změnách řádně informován).

Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky ze závažných důvodů, kterými jsou:

změny v zákonech;

změny způsobu platby a doručení;

změna směnného kurzu,

změny ve způsobu poskytování služeb elektronickými prostředky, na které se vztahují obchodní podmínky,

změny údajů prodávajícího, včetně e-mailové adresy a telefonního čísla.

Změny obchodních podmínek nemají vliv na zadané a již realizované objednávky, platí pro ně obchodní podmínky platné v době zadání objednávky. O zamýšlené změně informuje prodávající na webových stránkách obchodu minimálně 30 dní předem. Pokud nebudou změněné obchodní podmínky přijaty, mohou zákazníci smlouvu ukončit s okamžitou účinností do 30 dnů od obdržení zprávy.

Spory vzniklé v důsledku poskytování služeb podle těchto Obchodních podmínkách budou předloženy obecnému soudu podle volby Zákazníka, který je zároveň spotřebitelem, v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva.

Jeho nedílnou součástí jsou přílohy nařízení.

Kupní smlouva je uzavřena v polštině s obsahem v souladu s Obchodními podmínkami.

Zákazníci výše uvedeného obchodu mohou k těmto Obchodním podmínkám kdykoli přistupovat prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu a stáhnout si a vytisknout, komerční využití je však chráněno Advokátní kanceláří LEGATO.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem …………13.07.2020………….

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Vlastníkem veškerých věcných autorských práv k vzoru tohoto Obchodního řádu je Advokátní kancelář LEGATO, která tomuto obchodu udělila nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat tento Obchodní řád pro účely související s vlastní obchodní činností na internetu a rozšiřuje právní ochranu k výše uvedenému dokumentu po dobu trvání smlouvy . Kopírování a šíření vzoru tohoto Prodejního řádu bez souhlasu Advokátní kanceláře LEGATO je zakázáno a může být předmětem trestní i občanskoprávní odpovědnosti. Online prodejci se o možnosti použití vzoru Prodejního řádu mohou dozvědět více na http://www.kancelaria-legato.pl/

Zavřít
Přihlásit se
Zavřít
Košík (0)

Žádné produkty v košíku. Žádné produkty v košíku.Language


Tyto webové stránky používají soubory cookie. Tyto webové stránky používají soubory cookie. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.